ថាមពលជីវិត

កំពុងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្តធ្វើការងារឱ្យបានល្អឥតខ្ចោះរៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេ? អត្ថបទខាងក្រោមដែលស្ថិតក្នុងផ្នែកប្រភេទថាមពលជីវិត និងរបៀបរស់នៅ អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកអាន (អ្នក) នូវការយល់ឃើញ និងស្វែងយល់ពីថាមពលដែលបានមកពីប្រភពធម្មជាតិ ក៏ដូចជាដំបូន្មានដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើនកម្រិតថាមពលក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ ការគេងលក់ស្កប់ស្កល់ល្អ និងការទទួលទានជីវជាតិអាហារគ្រប់គ្រាន់។