ក្រុមហ៊ុន DKSH (ខេមបូឌា) (ជាតំណាងចែកចាយ)

អគារលេខ ៧៩៧ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស កែងផ្លូវ ៤៨៤ សង្កាត់ផ្សារ
ដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សំរាប់ពត៌មានទាក់ទងផលិតផលសូមទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ 855 10 300 683

ប្រសិនបើមានប្រតិកម្មរំខានរបស់ឱសថ សូមរាយការណ៍មកនាយក
ដ្ឋានឱសថរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈ

ក្រុមហ៊ុន DKSH

ទូរស័ព្ទ ៖ 067 555 752

នាយកដ្ឋានឱសថ

ទូរស័ព្ទ ៖ 023 990 499/ 012 948 552
អ៊ីម៉ែល pv.center@ezecom.com.kh
វេបសាយ www.ddfcambodia.com

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด